ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa.

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus lukuvuonna 2021-22. Esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2021 kuusi (6) vuotta täyttävät (2015 syntyneet) sekä ne aikaisemmin syntyneet, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2021. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/esiopetus
Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito).
Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille 23.3.2021 mennessä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375 ja 044 780 1630 tai varhaiskasvatuspäällikkö 044 780 1312

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee vuonna 2021 seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Lomake ei näy mobiilisovelluksessa, vaan Wilmaan on kirjauduttava nettiselaimella.
Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 31.1.2021.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luo-kalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin 044 780 1466 tai 044 780 1481.

Lisätietoja kouluilta yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN
Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole kou-lussa, tulee ilmoittaa 31.1.2021 mennessä erityisopetuksen rehtorille 044 780 1222.
Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 31.1.2021. Päätös iltapäivätoimintapaikasta toimi-tetaan kotiin 31.3.2021 mennessä. Paikka vastaanotetaan koululle palautettavalla lomakkeella.

MUSIIKKIPAINOTTEINEN OPETUS
Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

LIIKUNTAPAINOTTEINEN OPETUS
Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

Lukuvuonna 2021–2022 esiopetus ja koulutyö alkavat keskiviikkona 11.8.2021.

Esikoulun sadonkorjuu syksyllä 2020.