Hollola on kärkikuntana mukana helmikuussa alkaneessa PIKU-hankkeessa. Hankkeen koko nimi on ”Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin”. Ympäristöministeriön ja kuuden päijäthämäläisen kunnan rahoittamassa hankkeessa edistetään ilmastotekoja kunta- ja maataloussektoreilla koulutusten, neuvonnan ja työpajojen avulla. Kuntien työ on tärkeässä osassa, kun ilmastonmuutoksen etenemistä pyritään hillitsemään.

Helmikuussa 2022 alkaneessa ja vuoden 2023 kesään asti jatkuvassa PIKU-hankkeessa työskentelee ilmastokoordinaattori ja korkeakouluharjoittelija. Hankkeessa ovat vahvasti mukana Hollola ja Asikkala, joissa kartoitustyötä tehdään ja ratkaisuja pilotoidaan. Hankekuntien joukkoon kuuluvat myös Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen alussa kartoitettiin kuntien ilmastotyön tilannetta ja pullonkauloja. Resurssipula on kunnissa merkittävä pullonkaula ilmastotyön toteuttamisen kannalta. Ilmastotyöhön tarvittaisiin myös vahvaa koordinointia ja poliittista tahtoa, jotta se saataisiin jalkautettua kunnan kaikille aloille. Hollolassa ja Asikkalassa löytyi onnistumisia erityisesti energiatehokkuustyössä ja ruoka- ja siivouspuolen ympäristötyössä. Molemmat kunnat ovat aktiivisia KETSin (kuntien energiatehokkuussopimus) toteuttajia ja ovat tehneet sopimuksen puitteissa mittavia toimenpiteitä kiinteistöissään ja katuvalaistuksessaan energiankulutuksen vähentämiseksi. Ruoka- ja siivouspuolen hyviä käytäntöjä ovat muun muassa kasvisruoan tarjonnan edistäminen, ruokahävikin vähentäminen ja siivouksessa ja tiskauksessa kuluvan kuuman veden vähentäminen.

Kartoitustyön perusteella hankkeessa järjestetään kunnan eri aloille suunnattuja koulutuksia ja työpajoja. Hanke edistää vertaisoppimista ja yhteistyötä kuntien välillä, kun kunkin sektorin työntekijät pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan toimivista käytännöistä päästöjen vähentämiseksi. Hankkeen aikana myös selvitetään lisärahoituksen mahdollisuuksia kunnissa tunnistettuihin tarpeisiin ja avustetaan tarvittaessa rahoitushakemusten teossa. PIKU-hankkeeseen kuuluu maatalousosio, jossa yhteistyössä maataloussektorin toimijoiden kanssa edistetään hiiltä sitovia käytäntöjä maanviljelyksessä Asikkalan ja Hollolan alueella.

Hankkeessa on tähän mennessä järjestetty KETS-info ja työpaja, rahoitusinfo kestävän liikkumisen rahoituksesta ja kaksi ilmastoviestintäkoulutusta. Syksyn ja talven aikana tullaan pitämään useita tapahtumia, joiden teemoina ovat vähähiiliset hankinnat, kiinteistönhoidon ja kuntatekniikan sekä ruoka- ja siivouspuolen ilmastotoimet, kuntametsien ja maankäytön merkitys ilmaston kannalta. Tapahtumia tarjotaan kuntaorganisaatioiden työntekijöiden lisäksi kuntien päättäjille.